دانلود رمان جدید و عاشقانه پریای من برای pdfدانلود رمان جدید و عاشقانه پریای من

نویسنده: پانی مقدم
ژانر: عاشقانه
خلاصه داستان:
پریا…یک دختر معمولی هست که وارد مسئله ای میشه که نباید بشه..با ادم هایی اشنا میشه که زیاد با اونها بودن خوشایند نیست..ولی این وسط اتفاقای خوب خوبی میوفته..

قسمتی از متن رمان پریای من:

تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر شود،گر نشود
حرفی نیست؛
اما ...
نفسم می گیرد در ھوایی کھ نفس ھای تو نیست
سھراب سپھری
با قدم ھایی تند خودم را بھ دکتر رسوندم و گفتم:اقای دکتر یک لحظھ!
بھ سمتم چرخید و گفت:بلھ!
_پدرم حالش چطوره؟
_ھمونی کھ قبلا گفتم.علاجش تنھا عملھ.
نگاھی اندوه بار بھش انداختم و گفتم:فقط؟
_بلھ البتھ نتیجھ این عمل ھم پنجاه پنجاست....میدونم خرجش براتون زیاده ولی تنھا